De Koning

In de encyclopedie vinden we als omschrijving van het begrip schutterskoning:

kampioen bij een schietwedstrijd van de schutterij

En inderdaad kan dit prima gezegd worden van de koning van EMM. De hoogste prijs die in een jaar binnen het Gilde te behalen valt, is die van koning van het Gilde. Ons Gilde hanteert voor het koningschieten al honderden jaren nagenoeg dezelfde procedure. Het koningschieten is bij EMM, afwijkend ten opzichte van veel andere schuttersgilden, een aparte wedstrijd naast het prijsschieten, dat op kermismaandag plaatsvindt en waarvoor iedere schutter automatisch van deelnamerecht verzekerd is. Voor het koningschieten gelden andere regels, die duidelijk omschreven zijn in het Huishoudelijk Reglement:

Koningschieten.

Artikel 9.

  1. De leden, die meedingen naar het Koningsschot moeten minstens 25 jaar oud, of gehuwd zijn. Kandidaten voor het koningsschot kunnen zich uiterlijk Goede vrijdag 00.00 uur bij de President schriftelijk aandienen middels een persoonlijk ondertekende aanmelding. De Senaat beslist of een lid tot het schieten van het Koningsschot wordt toegelaten. Bij meerdere kandidaten beslist het lot over de volgorde van schieten.
  2. De kandidaat die de romp van de vogelstang schiet, wordt gedurende dit Gildefeest tot Koning geproclameerd.
  3. De Koning kiest een Koningin. Hij kiest voorts een hof, bestaande uit tenminste 6 paren en maximaal 16 paren. Hofheren en Hofdames kunnen ook niet-ingezetenen zijn. Leden van de hofhouding, die geen lid van de vereniging zijn, zijn vrijgesteld van entreegelden.
    Indien een lid van de Senaat of Hoogwaardigheidsbekleders Koning of Hofheer is geworden, zal zijn plaats, zo nodig, onmiddellijk worden aangevuld.
  4. De Koning ontvangt een koningsmedaille en de Koningin een geschenk, waarvan de kosten voor rekening van het Gilde zijn. De Koning schenkt aan het Gilde een zilveren medaille, waarop zijn naam en die zijner Koningin, benevens het jaartal vermeld moeten zijn.
    Deze medaille wordt aan het Koningszilver gehecht.
  5. De Koning heeft het recht in elk dansprogramma een dans bij te voegen.

In het verleden vond het koningschieten plaats op kermismaandag, na het prijsschieten, maar in 2003 is deze traditie doorbroken. Deze programmawijziging viel samen met de verplaatsing van het schuttersbal van de woensdag naar de zaterdag.

Naast de voorschriften uit het Huishoudelijk Reglement bestaat er binnen de vereniging ook een Draaiboek voor de koning. Hierin staat zeer gedetailleerd wat het Gilde van een koning verwacht (programma: wat, waar en wanneer, kledingvoorschriften, etc. etc.). Dit vele pagina’s omvattende document wordt jaarlijks geactualiseerd en aan elke koningskandidaat uitgereikt. Je weet dus waar je aan begint!

Naast alle regels, afspraken en voorschriften zijn er nog allerlei ongeschreven gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld “not done” om voor een tweede keer koning te schieten. In vroeger jaren, toen het Gilde nog veel minder leden had, kwam dit nog wel eens voor. Een ander voorbeeld is het gebruik om bij binnenkomst in de Gildezaal een bepaalde volgorde in de hofhouding aan te houden: na het koningspaar allereerst de directe familie op volgorde van leeftijd, daarna overige leden.

Het koningspaar wordt binnen ons Gilde met alle egards behandeld. Op kermismaandag en –dinsdag worden ze door twee ordonnansen ’s ochtends al vroeg opgehaald (per taxi) en bij het rondtrekken door het dorp worden ze steeds begeleid door twee adjudanten van het Officierenkorps. Bij ledenvergaderingen is het eerste vergaderonderdeel na de opening het uitnodigen van de koning aan de Senaatstafel. Er gaat geen kermisdag voorbij of er wordt wel een aantal keren voor koning, koningin en hofhouding gevendeld. En natuurlijk niet te vergeten: het indrukwekkende onthaal dat een koning en koningin steeds te beurt valt bij binnenkomst in de Schutterszaal: de koning draagt het kostbare koningszilver, het Volkslied wordt gespeeld, de vendeliers heffen het vaandel en alle aanwezige dames en heren schutters verwelkomen staande het koningspaar met hun hofhouding.