Informatiebulletin Sacramentsprocessie 21 mei 2023

Sacramentsprocessie 2023
Op zondag 21 mei trekt de Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith, als wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten en als herinnering aan de kerkwijding van de kerk in Lobith. Dit jaar wordt de processie voor de 246° keer gehouden. De Sacramentsprocessie is voor de inwoners van Lobith en Tolkamer een belangrijke gebeurtenis. Dat is iedere keer weer merkbaar. Veel bewoners van onze dorpen nemen deel aan de processie en er zijn ook veel belangstellenden van binnen en buiten Lobith en Tolkamer, die de stoet door de straten van Lobith zien trekken.
De Sacramentsprocessie zou nooit zo’n lange traditie opgebouwd hebben zonder deelnemers. Veel generaties uit onze dorpen hebben jaarlijks actief deelgenomen en hebben er zo mede voor gezorgd dat de processie is blijven bestaan. Het is dan ook onze grote wens dat zoveel mogelijk mensen meelopen in de processie. De processie is niet alleen een kerkelijk gebeuren, maar het is ook een uiting van de saamhorigheid in onze dorpsgemeenschap. Bovendien moeten we er met ons allen voor zorgen dat deze oude traditie in ere gehouden wordt. Door deel te nemen aan de processie, als individuele deelnemer of als lid van een groep of vereniging, kunt u uw steentje bijdragen aan een gebeurtenis, die op veel andere plaatsen verloren is gegaan.
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers en de financiële steun van de gehele bevolking van Lobith en Tolkamer is het ieder jaar weer mogelijk om deze traditie in stand te houden.

De plechtigheden zien er als volgt uit:

  • Om 10.00 uur is de Schuttersmis. Het Gemengd koor en de Leo Harmonie verlenen hieraan hun medewerking, evenals de officieren van de schuttersgilden Excelsior en E.M.M.. De dienst wordt voorgegaan door pastor Thanh.
    Alle schutters worden uitgenodigd bij de Schuttersmis aanwezig te zijn.
  • Klokslag 12.00 uur vertrekt de processie vanuit de kerk. Het Allerheiligste wordt bewierookt tijdens het zingen van “Pange Lingua”, waarna de geestelijken door de commandanten van beide schuttersgilden begeleid worden naar de hemelbaldakijn. Tijdens de processie zullen, vanaf de vier rustaltaren, communie en fruitmandjes worden gebracht naar de zieken van alle gezindten, als teken dat ook aan hen en hun gezinsleden wordt gedacht tijdens deze feestdagen. De processie wordt afgesloten in de kerk.

Om de processie zo goed, rustig en sfeervol mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u met het volgende rekening te houden:

  1. Op zondagmorgen zal de oprit naar de pastorie vanaf 9.00 uur voor alle verkeer worden afgesloten. U wordt vriendelijk verzocht geen auto’s te parkeren op de route van de processie.
  2. Misdienaars en acolieten dienen om 11.30 uur aanwezig te zijn in de sacristie. Lantaarndragers en bruidjes worden om 11.30 uur achter in de kerk verwacht.
  3. De processieboekjes liggen na de Schuttersmis achter in de kerk, op het kerkpad, bij de ingang van het Dorpshuis, in het Gildehuis en bij de rustaltaren.
  4. De volgorde van de processie is afgedrukt op de eerste bladzijde van het processieboekje.
  5. De eerste banken van het middenschip in de kerk zijn tijdens de afsluiting van de processie gereserveerd voor de deelnemers aan de processie.

Na afloop van de processie is er een receptie op de pastorie, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.
Ook dit jaar vertrouwen wij er weer op dat met de hulp van vele vrijwilligers de processie een waardige gebeurtenis zal zijn door uw stille en eerbiedige aanwezigheid, als deelnemer of als belangstellende.

Processie: Bruidjes en Lantaarndragers
Ook dit jaar is er voor de kinderen weer de gelegenheid om aan de processie deel te nemen. De meisjes (vanaf 4 jaar) kunnen als bruidje meelopen; de jongens (vanaf 7 jaar) worden uitgenodigd als lantaarndrager mee te doen. Kinderen van alle gezindten zijn welkom.
We willen allemaal graag dat onze jaarlijkse processie blijft bestaan. Daartoe hebben we heel erg de hulp van de kinderen nodig. Dat kan alleen met de volledige steun en medewerking van de ouders. We vragen u dan ook uw kinderen aan te sporen om aan de
processie deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doortje Lamers, telefoon 0316-543617 of via e-mail johanendoortje@gmail.com 06.51536917
Gelegenheid tot het afhalen van een jurkje voor de bruidjes of een T-shirt voor de lantaarndragers is er op zaterdag 13 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur; zondag 14 mei
10.30 uur tot 12.00 uur, of woensdag 17 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur. De jurkjes en T-shirts kunnen afgehaald worden aan de pastorie. Het adres is Dorpsdijk 51,
Lobith. We willen u vragen om de kleding samen met uw kind(eren) te komen ophalen. Op dinsdag 30 mei, van 19.00 uur tot 20.00 uur, kunt u de kleding weer inleveren
op de pastorie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Fruitmandjes voor de zieken
Zoals u weet, bezorgen wij voor en tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie fruitmandjes bij de zieken uit Lobith en Tolkamer. Daarbij wordt natuurlijk ook gedacht aan de zieken in de zieken- en verpleegtehuizen. Het uitdelen van fruitmandjes is een blijk van steun en een teken dat we tijdens de processie en de kermis- en schuttersfeesten onze zieken niet vergeten. Door de veranderingen in de ziekenzorg en de wet op de privacy wordt het voor de
Stichting Processie Lobith steeds moeilijker om de namen van zieken, die thuis, in een ziekenhuis of verpleegtehuis verblijven, te achterhalen. Daarom vragen wij uw hulp. Kent u iemand uit uw familie of omgeving die ziek is en thuis of in een ziekenhuis of verpleegtehuis verblijft, wilt u dan daarvan de naam en het adres aan ons doorgeven? Op deze manier helpt u ons mee om de kans dat we iemand vergeten kleiner te maken. U kunt de namen doorgeven aan Doortje Lamers (telefoonnummer 0316-543617; e-mailadres: johanendoortje@gmail.com).
Wellicht ten overvloede melden wij u nog dat het gaat om zieken van alle gezindten.